Home > 세무소식

 

 

   12-12.2004년 적용 세법개정내용(2004.1.6)

12-11.2003년 적용 세법개정내용(2003.1.10)

12-10.2002.10월 양도소득세 개정내용(2002.10.9)

12-9.부부합산과세 위헌 결정에 따른 세액 환급방법(2002.8.31)

12-7 2001년적용 세법 개정 내용(2000.12.28)

12-6.사업자등록 절차 개선(2000.10.10)

12-4.부가가치세 확정신고 변경안내(2000.7.10)

12-3.기준경비율 제도 해설(2000.6.21)

12-2.부가가치세 과세제도 변경안내(2000.6.20)

 

 

 


 

Copyright ⓒ 2003 bigtax.co.kr. All Rights Reserved.e-mail : big@bigtax.co.kr ㅣ mytaxkey@hanmail.net